Автоматизирани и Диспечерски (SCADA) системи


Автоматизираните системи се налагат все по широко във всички области, като системи подпомагащи човешкия труд. Те се отличават със следните по важни предимства:

Намаляване на обслужващия персонал;

Намаляване на разходите за енергия и енергийна ефективност;

Увеличаване на надеждността на системите и тяхната производителност;

Възможност за отдалечено управление на обект или група обекти.

Фирмата предлага, проектиране и изграждане на скалируеми автоматизирани системи:

В зависимост от потребностите и възможностите на клиента, може да започнем от най-малката локална автоматика, упраляваща даден механизъм, да преминем към по-голяма система управляваща група механизми (в даден цех или подобект) и накрая да стигнем до обща Диспечерска система за контрол и управление (SCADA), която управлява всички цехове в даден завод или всички подобекти на едно ВиК дружество.

Като пример фирмата може да изгради SCADA система управляваща всички подобекти на една Пречиствателна станция, да организира локален диспечерски пункт на място (за локален обслужващ персонал), но същевременно да организира и Централен Диспечерски Пункт, където Диспечер да наблюдава и управлява няколко пречиствателни станции и/или други обекти по водоснабдителната система. Накрая може да бъде даден и отдалечен достъп през Интернет за мониторинг и/или упраление, на мениджърски персонал или мобилни групи по подръжка.

Локална автоматизация – управление на един механизъм

MCC – Табло за управление на група устройства в даден подобект

Човеко-Машинен интерфейс

Локален диспечерски пункт ситуиран на територията на обекта

Централен диспечерски пункт – 24 часово наблюдение и управление на всикчи обекти на дадена фирма

( например всички пречиствателни станции, водопреносни и водоразпределителни обекти на едно ВиК дружество)